Artikelen

Alvin Plantinga: reformed epistemology

Geboren in Friesland en op jonge leeftijd geëmigreerd naar de Verenigde Staten, ontwikkelde Alvin Plantinga zich tot een van de meest vooraanstaande filosofische apologeten van het christendom.
In onderstaande youtube-lecture behandelt de filosoof Matt McCormick zijn filosofie, bekend geworden onder de naam reformed epistomology. In deze driedelige lecture maakt hij....

'Stirner en het soevereine ik' door Anton Constandse

'Wat moet niet allemaal mijn zaak zijn! Voor alles de goede zaak, dan de zaak van God, die van de mensheid, de waarheid, de vrijheid, de humaniteit, de gerechtigheid. Voorts de zaak van mijn volk, mijn vorst, mijn vaderland. Eindelijk zelfs de zaak van de geest en duizend andere zaken. Slechts mijn eigen zaak mag nooit mijn zaak zijn. Foei, zo’n egoist, die slechts aan zichzelf denkt....'

Dank verschuldigd aan wie?

1.1 uit het kernprogramma van de Christenunie

In de maatschappij waarin wij leven is veel om dankbaar voor te zijn. Wij genieten vrijheid, rechtshandhaving, voorspoed en welvaart. Deze weldaden zijn een zegen van God. Mens en overheid zijn geroepen Hem daarvoor te eren en Zijn gaven op een verantwoorde wijze te gebruiken.

'De enige en zijn eigendom' door Max Stirner

Wat moet eigenlijk mijn zaak zijn?

Vóór alles de goede zaak, dan de Goddelijke zaak, vervolgens die van de mensheid, van de waarheid, van de menselijkheid, van de gerechtigheid, verder de zaak van mijn volk, van mijn vorsten, van mijn vaderland; tot slot de zaak van de geest en nog duizend andere zaken. Maar alleen mijn zaak mag kennelijk nooit mijn zaak zijn. ,,Foei, jij egoïst die alleen maar aan jezelf denkt?”

Laat we dan eens kijken, hoe al die mensen, voor wier zaak wij werken, ons opofferen en ons moeten
bezielen, hun eigen zaak behartigen.

‘Hofpredikant’ Carel ter Linden gelooft niet langer in een persoonlijke God

De eerste zinnen zijn afkomstig uit het Reformatorisch dagblad.

In zijn nieuwe boek ”Wat doe ik hier in godsnaam?” (uitg. De Arbeiderspers) –opgedragen aan zijn kinderen en hun vrienden– gaat Ter Linden „zo persoonlijk en zo concreet mogelijk” in op de vraag wat het geloof voor hem betekent.

In het boek rekent hij af met het geloof in een persoonlijk „bovennatuurlijk Opperwezen” én de zinnigheid van het bestaan. Het besef dat hij „vroeger” had, dat deze wereld en het leven een diepe betekenis moeten hebben, is hij kwijtgeraakt. „Waarom deze wereld er is, waarom wij mensen er zijn, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen.”

Religie verdwijnt in Nederland.

Religie in Nederland zal uitsterven‘Religie in Nederland zal uitsterven’

AMSTERDAM – Amerikaanse natuurkundigen voorspellen dat religie in Nederland zal uitsterven door een gebrek aan sociale motieven.

De onderzoekers van de American Physical Society baseren hun voorspelling op een sterke stijging van het aantal Nederlanders dat beweert geen religieuze overtuiging te hebben....

 

Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid

Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid

 

De Jongeren Vredes Actie (JVA) was een radicaal pacifistische jongerenorganisatie die bestond van 1924 tot 1940. Opgericht door een groep bevlogen jonge mensen, probeerde de JVA leeftijdsgenoten te overtuigen van de noodzaak om zich voor de vrede in te zetten. Begin jaren dertig had de organisatie afdelingen door het hele land en telde ruim tweeduizend leden.

 

Arme, arme, zielige christenen

Vandaag (09-11- 2011) stuurde ik deze reactie op dit artikel in reformatorisch dagblad.

Universe 'Miljarden jaren bestond het heelal reeds zonder mij. Was dat erg? Heb ik daaronder geleden? Deed het pijn om niet te bestaan?
Wanneer ik sterf zal het heelal wederom miljarden jaren zonder mij bestaan . Mijn lichaam zal opgegeten worden door wormen. Het zal uiteenvallen in miljarden atomen en geïncorporeerd worden in duizenden andere levensvormen....

Maarten Engwirda durfde niet

rekenkamerRekenkamers zijn al een oude instelling, want men, meestal dus het bestuur, wist al heel vroeg dat als mensen met geld omgaan, dat van een ander is, er al gauw iets aan de strijkstok blijf hangen, zoals het gezegde luidt. Daarom bestond in Frankrijk er in 1318 al een rekenkamer. Filips de Stoute, hertog van Bourgondië stelde in 1386 een rekenkamer in in Rijsel en zijn zoon Jan zonder Vrees creëerde een centrale rekenkamer in Brussel. Hiermee probeerden de hertogen van Bourgondië greep te krijgen op de belastinginkomsten.
De eerste Hollandse Rekenkamer werd in 1447 opgericht...

Over valsemunters, een schijnelite, Willem Drees, extreem rechts en de Groep Wilders

Over valsemunters, een schijnelite, Willem Drees, extreem rechts en de Groep Wilders

 

Boekbespreking. Martin Bosma, De schijn-élite van de valse munters, 2010 Bert Bakker Amsterdam.

Schijn-elite van de valsemuntersOver de snelst groeiende Kamerfractie, de PVV, wordt meestal in echt Hollandse fatsoenstermen geschreven, logisch want  zij doet de gevestigde orde felle concurrentie aan 1).  Dit boek leest als een vlot geschreven roman. De auteur voert ons in een sneltreinvaart, hij kan echt....

Rob Riemen - De eeuwige terugkeer van het fascisme (boekbespreking)

ROB RIEMEN - DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET FASCISME.

ATLAS, 62 pagina’s

De eeuwige terugkeer van het fascismeNEXUS-oprichter en essayist Rob Riemen heeft een essay geschreven over het bijtijds signaleren van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die grote risico’s met zich mee kunnen brengen. Hij schetst de moderne massamens die uit is op directe behoeftebevrediging, een afkeer heeft van ....

Hoe komen we bij god? vroeg het kleine biggetje

BOEKBESPREKING

19 augustus 2010

biggetje

Michael Schmidt-Salomon (tekst), Helge Nyncke, Hoe komen we bij God? vroeg het het kleine biggetje. Een boek voor iedereen die zich niets laat wijsmaken, Papieren Tijger/ De Vrije Gedachte, Breda/Rotterdam, 2010, vertaald uit het Duits door Frans Bijlsma.

Te bestellen voor 15 Euro bij: www.papierentijger.org

Courage to Doubt. Stephen J. Hurlin

Courage to doubt

 

'De Amerikaanse vrijdenker Robert G. Ingersoll schreef rond 1850: 'It is easy to follow the crowd, but it takes courage to doubt.'
Dit statement vormde de inspiratie voor de titel van dit boek omdat het kritisch beschouwen van de integriteit van het christendom tegen alles indruiste wat ik had geleerd. Courage to Doubt is niet bedoeld als...

Multatuli: Idee 482, o.a. over J Meslier

Multatuli: Idee 482

o.a over Jean Meslier

 

waarin Multatuli uitvaart tegen Ernest Renan, die met zijn boek "La vie de Jésu", alle noeste werk van al diegenen die zich uitgesloofd hebben om de heilloze rol van de godsdiensten te ontmaskeren, probeert te verknoeien. Renan , katholiek in hart en nieren, "een theologische kunstemaker met halve wetenschap en kwart geloof" zoals Multatuli hem betitelt, reconstrueert in zijn boek een ...

Michel Onfray over Meslier

I. Over ene Jean Meslier

Is het niet verbazingwekkend dat de gangbare geschiedschrijving geen enkele plaats inruimt voor een atheïstische priester ten tijde van het bewind van Lodewijk XIV? Hij was meer dan dat, hij was een revolutionaire communist en internationalist, door en door materialist, een overtuigde hedonist, een oprecht hartstochtelijke en wrekende, anti-christelijke vervloeker, maar ook, en vooral, een filosoof in de volle en ware zin des woords, een filosoof die...

Jean Meslier (1664-1729)

Gedachten en Gevoelens van de Auteur

Over de Religies van de Wereld.

De wortel van alle smarten die jullie overweldigen en alle misleidingen die jullie in het duister en onder de ijdelheid van bijgeloof vasthouden, evenals onder de tirannieke wetten van de bestuurders van deze wereld, is niets anders, mijn dierbare vrienden, dan dat verfoeilijke beleid van mensen. Er zijn er onder hen die hun gelijken willen onderdrukken, terwijl de anderen aanzien willen verwerven voor hun heiligheid of zelfs hun goddelijkheid; beiden maken zij een knap gebruik, niet alleen van macht en geweld, maar ook van alle soorten listen en geslepenheid om de mensen te bedriegen ten einde hun doel gemakkelijker te bereiken.

Het testament van Jean Meslier

Jean Meslier

De abbé Meslier werd op zijn vijf-en-twintigste aangesteld als pastoor van Etrépigny, in de Champagne, waar hij tot zijn dood, veertig jaar later, bleef.  Als een geducht strijder tegen de sociale misstanden van zijn tijd, kwam hij bij herhaling in conflict met het kerkelijke en wereldlijke gezag.  Niettemin waren zijn parochianen er niet op bedacht na zijn dood drie gesigneerde kopieën aan te treffen van een handschrift, getiteld 'Mon Testament', dat een vernietigende ontmaskering van het Christendom bevatte.  'Ik wilde niet op de brandstapel dan na mijn dood', schreef de abbé....

Pagina's