Tegen het verbieden van boeken

Eén van de kernwaarden van de verlichting is de vrijheid van meningsuiting, en daarom ook de vrijheid om alles te kunnen lezen en bestuderen. Afgelopen dagen was er weer commotie rond Hitler’s boek ‘Mein Kampf’, waarvan minister Plasterk het verbod wilde opheffen. Een heel goed idee van Plasterk. Alleen is het een beetje slap van hem dat hij na een beetje commotie meteen zijn woorden terugneemt. Oh, voor u ‘schande’ roept, ik ben het beslist niet met de inhoud van Mein Kampf eens, laat ik dat voorop stellen, maar ik pleit wel voor de vrijheid om de geschiedenis zo objectief en volledig mogelijk te kunnen onderzoeken, en ik ben tegen een denkpolitie die voor mij bepaalt wat ik wel en niet mag lezen. Geert Wilders is erg direct in zijn veroordeling van het idee van Plasterk. Hij noemt het ‘een krankzinnig plan’, en hij heeft zo zijn redenen om dat te vinden, want Wilders pleit zelf voor een verbod op de Koran: ‘Ik vraag de koran te verbieden omdat het boek aanzet tot haat en vervolgens krijgen we er nog een haatzaaiboek bij. Op die manier stellen we ook de fascisten tevreden', aldus Wilders.

 

Er is iets eigenaardigs aan de hand met Wilders. In ‘Klare wijn’, een verkiezingspamflet op de site van Wilders lees ik: ‘Alleen zij die de kans aangrijpen om hun leven zelf ter hand te nemen en vooruit te komen, en de spelregels van de rechtsstaat erkennen (zoals de scheiding van kerk en staat, het open en voorlopige karakter van democratie, en het recht op religiekritiek), kunnen zich in Nederland ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan het maatschappelijke leven.
Wilders pleit voor het recht op religiekritiek, maar maakt dezelfde religiekritiek onmogelijk door een verbod op de Koran.Ik heb op verschillende websites regelmatig de Islam bekritiseerd, maar als Wilders zijn zin krijgt, dan ben ik straks dus een crimineel, omdat ik uit de Koran citeer. Hoe kan ik de Koran bekritiseren, als ik dezelfde Koran niet mag lezen? Hetzelfde geldt uiteraard voor Hitler’s Mein Kampf. Hoe kun je als historicus of antifascist het nazisme bekritiseren, als je één van de belangrijkste geschiedkundige bronnen niet mag bestuderen? Nee, de ‘klare wijn’ die Wilders serveert, is niet op alle punten zo helder als hij wil doen voorkomen. Wie er teveel van drinkt kon er wel eens een ernstige kater aan overhouden.
Een ander punt van kritiek is de dubbele moraal die Wilders er op na houdt. Hij wil de Koran verbieden, en wil het verbod op Mein kampf handhaven, omdat deze boeken aanzetten tot haat, maar over de Bijbel rept hij met geen woord, terwijl dit boek even kwaadaardig is. Voorschriften over lijfstraffen en steniging, het oproepen tot kindermoord en genocide, en de rechtvaardiging van slavernij en verkrachting; in het woord van God kunt u het allemaal vinden, en dan ook nog eens in de meest lugubere en weerzinwekkende details. Maar ja, Wilders wil graag de joods-christelijke traditie/cultuur (samen met de humanistische) als dominante cultuur in de grondwet vastleggen, en dat zou dan wel een beetje op gespannen voet komen te staan met een verbod op de Bijbel. Het is allemaal een beetje hypocriet. Als je dan tóch haatzaaiende boeken wilt verbieden, verbied ze dan allemaal.
En dan is er nog de vraag of het verbieden van dergelijke boeken wel zin heeft. Wie bepaalde religies, sekten of politieke stromingen een dienst wil bewijzen moet juist boeken gaan verbieden. Het bijgeloof floreert meestal wanneer er repressie heerst. Mao, Lenin, Stalin, pausen, inquisiteurs, ayatollahs en kaliefen; allemaal hebben ze geprobeerd om alle andere religies dan die van henzelf, te laten verdwijnen. Hun pogingen hebben jammerlijk gefaald.

 

Iemand van een hele ander orde dan Wilders is CDA kamerlid Sybrand van Haersma Buma. Zoals je van een CDA politicus wel kunt verwachten is van Haersma Buma een echte christelijke fatsoensrakker. Oh, we mogen van Sybrand Mein Kampf niet in verband brengen met de Koran, want ‘De minister moet weten dat Mein Kampf het meest haatzaaiende boek uit de wereldgeschiedenis is…. Door de ideologie ervan zijn miljoenen mensen omgekomen. Het boek is heel bewust verboden. Ik zie niet in waarom het nu opeens in de vrije verkoop moet komen.'
Wie helpt Sybrand uit deze droom? Hij zou er goed aan doen om eens goed te bestuderen welke impact de Koran heeft gehad op de geschiedenis. De gruwelijke slavernij, onderdrukking van joden en christenen, en de genocide die miljoenen ‘afgodendienaren’ meer dan duizend jaar moesten ondergaan onder het zwaard van Islam. Timoer Lenk, een despotische tiran die bekend staat om de piramides en torens die hij liet bouwen van afgehakte hoofden, en die een totale bodycount van 17 miljoen doden op zijn geweten heeft, slachtte in Delhi meer dan 100.000 hindoes in nog geen paar dagen tijd.
En nu kan men wel zeggen dat dit niet relevant is omdat Timoer Lenk in de middeleeuwen leefde, maar deze slachtpartij staat niet op zichzelf. Vanaf Mohammed kunnen we door de hele geschiedenis heen het bloederige spoor volgen tot de bijna dagelijkse terroristische aanslagen van vandaag de dag. Lijfstraffen, goedkeuring van slavernij, xenofobie, afpersing van niet-moslims, en oorlogszuchtige en opruiende taal; dit alles vinden we in de Koran, en deze teksten zijn bijna 1500 jaar een inspiratiebron geweest voor de meest gruwelijke barbarij. Van Haersma Buma moet niet net als Wilders, met twee maten meten. Als je haatzaaiende boeken wilt verbieden, dan moet je consequent zijn, en ze allemaal verbieden. Wie dat niet doet is hypocriet.

 

Laten we eens kijken welke boeken van Haersme Buma nog meer op zijn index moet zetten.
‘Das Kapital’ van Karl marx: (‘De centralisatie van de produktiemiddelen en de vermaatschappelijkingen van de arbeid bereiken een punt waarop ze onverdraagbaar worden met hun kapitalistische omhulsel. Dit omhulsel wordt verbrijzeld. Het laatste uur van het kapitalistisch privaateigendom slaat. De onteigenaars worden onteigend!’) 
‘Het communistisch manifest’ Karl Marx & Friedrich Engels (bepaalde tekstgedeelten door mij vetgedrukt): (‘De communisten versmaden het, hun opvattingen en oogmerken te verhelen. Zij verklaren openlijk dat hun doel slechts kan worden bereikt door de gewelddadige omverwerping van iedere, tot dusverre bestaande maatschappelijke orde. Dat de heersende klassen sidderen voor een communistische revolutie? De proletariërs hebben daarbij niets te verliezen dan hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen. Proletariërs aller landen, verenigt u!. )
Deze oorlogsverklaringen in  ‘Das kapital’ en ‘Het communistisch manifest’, waren een inspiratiebron voor Stalin, Lenin, Mao, Pol Pot, en Kim il Sung, die tot de meest wrede dictators uit de geschiedenis behoren. Zij hebben allemaal stuk voor stuk vele miljoenen doden op hun geweten. In Nederland zijn deze boeken altijd vrij verkrijgbaar geweest, en thans lopen duizenden jongeren in Nederland rond met afbeeldingen van Che Guevara op hun kleding; nog zo’n communistisch icoon, waarvan de meeste mensen niet beseffen dat deze man geen held was, maar een oorlogsmisdadiger. Oók maar verbieden?
En nu komen we dan bij het boek waar Haersma Buma zélf in gelooft; de Bijbel. Als Haersma Buma oprecht is, dan haalt hij zijn Bijbel vandaag nog door de papierversnipperaar. Het is ronduit een walgelijk boek dat pausen, inquisiteurs, kerkvaders, kardinalen, kruisvaarders, antisemieten, kerkhervormers en politici tot de meest weerzinwekkende daden heeft geïnspireerd. Rivieren van bloed zijn er gevloeid in naam van het christendom, maar er is niemand van de leespolitie die op het idee komt om dit boek op de index te zetten. Haersma Buma zou ‘Luthers theologische testament’ van René Süss eens moeten lezen. Het bevat een Nederlandse vertaling van ‘Over de joden en hun leugens’, dat de protestantse kerkvorst Maarten Luther vlak voor zijn dood schreef. Maarten Luther was een grote inspiratiebron voor Adolf Hitler, die hem in Mein Kampf ‘één van de grootste Duitsers ooit’ noemde. Wie ‘Over de joden en hun leugens’ leest, begrijpt meteen waarom. Het is één van de meest hatelijke antisemitische pamfletten die ooit is geschreven, waarbij zelfs Hitlers Mein Kampf verbleekt. Als je er goed over nadenkt, is het bijna absurd dat er in Nederland meerdere kerkgenootschappen zijn die zich naar deze antisemitische oproerkraaier hebben vernoemd. Een ‘Lutherse Kerk’ mag wel, maar we schreeuwen vast en zeker allemaal moord en brand als de eerste ‘Osama bin Laden Moskee’ wordt geopend.
Luthers haatpamflet wordt door Süss zeer kritisch becommentarieerd en ingeleid, (en het komt in de van verbeeldingskracht verstoken breinen van de leespolitie blijkbaar geen moment op dat men dit ook met Mein Kampf zou kunnen doen) en is daarom extra de moeite waard om te lezen.
Na de Bijbel en Luther komen we dan weer terecht bij Mein Kampf, en het lezen van dit boek is heel leerzaam. Vooral voor christenen, want zij zullen ontdekken dat Mein Kampf geschreven is door een devote gelovige. Ja, Hitler geloofde in de Heere Jezus. Wellicht een extra reden voor de leespolitie om sommige boeken verboden te houden, maar voor mij een extra reden om tegen een verbod te zijn op wélk boek dan ook!

 

Marc Defianth. 14-09-2007.

 

Lees ook:
Hitler was geen atheïst I
Hitler was geen atheïst II
Griezelige citaten: Maarten Luther.
'De Joden'  Een aanklacht tegen het christelijke antisemitisme. Door Robert G. Ingersoll. 1833-1899. 
Waarom angst voor de Islam gerechtvaardigd is.

 

Literatuur:
David I. Kerzer. 'In God's naam'
Rene Süss. Luthers Theologische testament (met in de appendix een nederlandse vertaling van 'von den Juden und ihren Lügen)

 

Forum

 
Mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it de schrijver