Griezelige citaten. Ayatollah Khomeiny (1902-1989)

GRIEZELIGE CITATEN; Ayatollah Khomeiny. (1902-1989)

Ayatollah KhomeinyKHOMEINY OVER POLITIEK, STRAFRECHT EN JIHAD.

In een serie ‘griezelige citaten’ mogen de uitspraken van de Iraanse dictator Imam Roekhollah Moesawi Khomeiny, niet ontbreken. Khomeiny stierf in 1998, maar het primitieve middeleeuwse gedachtegoed dat hij uitdroeg, leeft nog steeds in de harten van sommige sji’ietische extremisten. Dat de woorden van deze despoot in het stenen tijdperk thuishoren, zal evident zijn na het lezen van onderstaande citaten die overgenomen zijn uit het boekje ‘Citaten van Ayatollah Khomeiny’, dat in 1979 werd uitgegeven door uitgeverij Spectrum. Een deel van de citaten uit het boekje zal voornamelijk op de lachspieren werken, zoals de citaten waarin wordt verteld wat men moet doen na geslachtelijke omgang te hebben gehad met een schaap of kameel.

Deze citaten laten we voor wat ze zijn. We zullen ons voornamelijk concentreren op de citaten die kunnen leiden tot de onderdrukking van vrouwen en citaten die aanzetten tot haat jegens niet-moslims; woorden die gezamenlijk een oorlogsverklaring zijn aan de beschaving. Er moet bij vermeld worden dat de meerderheid van de moslims (soennitische moslims) geen boodschap heeft aan de leer van Ayatollah Khomeiny.

Onder de heilige oorlog wordt de verovering van niet-islamitische landen verstaan. Wellicht wordt de heilige oorlog onder leiding van de Imam of op zijn bevel uitgeroepen nadat er een waarlijk islamitische staat is gevormd. Het is dan de plicht van iedere volwassen, weerbare man om als vrijwilliger deel te nemen aan die veroveringsoorlog die uiteindelijk tot doel heeft de wet van de Koran overal op aarde te vestigen.

Een islamitische staat kan niet totalitair of despotisch zijn, maar alleen constitutioneel en democratisch. In die democratie komen wetten echter niet uit wil van het volk voort, doch uitsluitend uit de Koran en de Soenna. De grondwet, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht kunnen op niets anders berusten dan op de wetten van de Islam, die in de Koran zijn vervat en door de Profeet zijn opgetekend, en alleen deze wetten moeten nauwgezet worden toegepast. In de Islamitische staat heerst het goddelijke recht en de wetten daarvan mogen niet veranderd, aangepast of bestreden worden.

De wetgevende macht berust uitsluitend bij de heilige profeet van de Islam en alleen hij kan een wet uitvaardigen; elke wet, die niet van hem stamt, moet worden verworpen.’

Regeren betekent in de Islam niets anders dan de wetten van de Koran, met ander woorden de wetten van God, van kracht verklaren. Deze wetten moeten door iedereen, zonder uitzondering en zonder tegenspraak, worden gehoorzaamd.’

Wie anders dan het zegevierende leger van de Islam zou ons land en ons volk van de schande van het zoroastische geloof bevrijden!

Als wij slechts één jaar lang het strafrecht van de Islam toepasten, zouden wij alle onrecht en verwoestende zedeloosheid uitroeien. Misdrijven moeten volgens de wet van de wedervergelding worden bestraft: van een dief moet een hand worden afgehakt, een moordenaar moet worden gedood en niet in de gevangenis worden gezet, een overspelige vrouw of man moet worden gegeseld.’

Met de invoering van een politiek bestel waarin leken de macht hebben, wordt in wezen de voortgang op weg naar een islamitisch bestel belemmerd. Elk lekenbewind, welke vorm het ook aanneemt, is noodzakelijkerwijs een atheistisch bewind, het werk van Satan, en het is onze plicht een dergelijk bewind te weerstaan en de uitingen ervan te bestrijden. Het bewind van Satan kan niets anders dan ‘verdorvenheid op aarde’ voortbrengen, het ergste kwaad dat genadeloos moet worden bestreden en uitgeroeid. Dat kan maar op één manier gebeuren ,namelijk door omverwerping van alle regeringen die niet op zuiver islamitische beginselen stoelen…..

Willen wij de eenheid van het islamitische volk tot stand brengen en het vaderland van de islam bevrijden van de overheersing of invloed van de imperialisten, staat ons slechts één weg open: wij moeteen een waarlijk islamitische staat vormen en alles in het werk stellen om de andere schijn islamitische regeringen, die door het buitenland in het zadel zijn geholpen, omver te werpen, en wanneer dat doel bereikt is, moeten wij de wereldheerschappij van de Islam vestigen.’

...Jullie, jongeren van de nieuwe generatie, jullie moeten beter nadenken. Richt je niet langer op de wetenschap en haar wetten.

KHOMEINY OVER VROUWEN.

Een vrouw kan op twee manieren wettig aan een man toebehoren; door het bestendige huwelijk en door het tijdelijke huwelijk. In geval van het eerste is aanduiding van de duur niet vereist; in geval van het laatste geeft men aan of het bijvoorbeeld een periode van een uur betreft, of een dag, een maand, een jaar of langer.’

Elk meerderjarig meisje, dat wil zeggen elk meisje dat in staat is haar belang te onderkennen, behoeft als zij maagd is van haar vader of haar grootvader van vaderskant toestemming om te trouwen. Van haar moeder en haar broer is geen toestemming vereist.’

Een islamitische vrouw mag niet met een man trouwen die geen moslim is. Een islamitische man heeft evenmin het recht een bestendig huwelijk aan te gaan met een vrouw die geen moslim is, maar hij mag een tijdelijk huwelijk [een vorm van gelegaliseerde prostitutie] sluiten met een jodin of een christin.’

Een vrouw die haar man de bijslaap weigert, is laakbaar en zij kan van hem geen voeding, kleding, onderdak of, op een ander tijdstip, geslachtsomgang eisen; zij behoudt echter het recht op schadeloosstelling als zij wordt verstoten.’

‘Als bij sluiting van het huwelijk niet precies is aangegeven wanneer de echtgenot de bruidsgift moet betalen, mag de vrouw, zolang zij het geld niet heeft ontvangen, haar echtgenoot de bijslaap weigeren. Maar als zij eenmaal toestemt in geslachtelijke omgang met haar echtgenoot, mag zij zich er daarna niet meer tegen verzetten, behalve om voor de godsdienst geldige redenen.’

‘Het is toegestaan naar het gezicht en de handen van jodinnen en christinnen te kijken, tenzij dat met wellustig oogmerk geschiedt of men de verleiding vreest.’

‘De man van een vrouw, die een dochter uit een vorig huwelijk heeft, mag dat meisje uithuwelijken aan een zoon die hij uit een ander huwelijk heeft. Zelf heeft hij het recht de moeder van een meisje te huwen, dat met zijn zoon is getrouwd.’

‘Het verdient ten zeerste aanbeveling een geslachtsrijpe dochter gezwind uit te huwelijken. Tot het geluk van een man behoort de omstandigheid dat zijn dochter niet in het ouderlijk huis, maar in dat van haar echtgenoot voor het eerst ongesteld wordt.’

‘Als een man een vrouw huwt en haar bezit, mag hij niet meer met het meisje trouwen dat door zijn vrouw is gezoogd.’

‘De meest aangewezen vrouw voor het zogen van een pasgeborene is diens moeder. Het is beter dat zij daarvoor geen betaling verlangt en dat haar echtgenoot haar eigener beweging betaalt. Als de moeder meer vraagt dan een voedster, staat het de echtgenoot vrij het kind van diens moeder weg te nemen en het aan de zorgen van een voedster toe te vertrouwen.’

‘Er zijn drie gevallen, waarin een man zijn vrouw tijdens haar menstruatie mag verstoten:
a) indien hij sinds het huwelijk geen omgang met haar heeft gehad;
b) indien zij zwanger is terwijl de man in de mening verkeert dat zij ongesteld is en hij pas later verneemt dat zij zwanger was, toen zij werd verstoten;
c) indien hij door de afstand die hen scheidt niet zeker weet of zijn vrouw al dan niet ongesteld is.’

‘Als een man na de menstruatie van zijn vrouw geslachtsgemeenschap met haar heeft gehad, moet hij met de echtscheiding wachten totdat zij opnieuw ongesteld wordt. Hij mag echter scheiden als het negende levensjaar van zijn vrouw nog niet is vervuld, als zij zwanger is of als zij in de overgang is geweest.’

‘Een vrouw van wie het negende levensjaar nog niet is vervuld en een vrouw die in de overgang is geweest, mogen na hun echtscheiding terstond hertrouwen en behoeven niet de gewoonlijk verplichte honderd dagen te wachten.’

‘Een vrouw van wie het negende levensjaar is vervuld en een vrouw die nog niet in de overgang is geweest, moeten na hun echtscheiding drie maandstonden wachten alvorens te hertrouwen.’

KHOMEINY OVER MUZIEK EN VERMAAK.

De handel in voorwerpen die tot vermaak strekken, zoals muziekinstrumenten, is volstrekt ongeoorloofd, ook al zijn ze maar heel klein.’

‘Wijn en alle andere bedwelmende dranken zijn onrein, maar opium en hasjiesj niet.’

‘Wij verklaren dat muziek zedeloosheid, ontucht en schaamteloosheid veroorzaakt en moed, durf en ridderlijkheid uitdooft; muziek is bij de wetten van de Koran verboden en mag niet op school worden onderwezen. Radio Teheran, die westerse, oosterse en Iraanse muziek uitzendt, brengt hierdoor zedeloosheid en schaamteloosheid bij oppassende gezinnen thuis en speelt een verderfelijke rol.’

‘Het is niet toegestaan tijdens sportwedstrijden de trom te roeren; ook is het verboden bij militaire ceremonieën militaire muziek ten gehore te brengen als deze met losbandige muziek kan worden gelijkgesteld.’

‘Het is verboden zich aan een spel over te geven, ook al speelt men niet om geld te winnen maar om zich te ontspannen.’

‘radio en televisie zijn toegestaan als ze nieuwsberichten en gebeden uitzenden, op indringende wijze opvoedend werken en het publiek voorlichten over de voortbrengselen en wetenswaardigheden van de aarde, maar ze moeten liedjes, muziek, anti-islamitische wetten, lofuitingen aan het adres van tirannen en leugenachtige betogen achterwege laten, evenals uitzendingen die twijfel zaaien en de deugd ondermijnen.’

‘Als het gebruik van radio en televisietoestellen niet in overeenstemming met de hierboven genoemde beginselen is, worden koop en verkoop van deze apparaten beperkt tot hen die ze weloverwogen gebruiken en anderen verplichten hen in deze te volgen.’