Nashvilleverklaring met ondertekenaars

Opvallende zaken, schokkende gebeurtenissen, bizarre verhalen enz. Valt je iets op in de media zet deze artikelen dan hier!!

Moderator: Moderators

Gesloten
Gebruikersavatar
PietV.
Moderator
Berichten: 14322
Lid geworden op: 21 sep 2004 20:45
Locatie: Rotterdam

Nashvilleverklaring met ondertekenaars

Bericht door PietV. » 07 jan 2019 21:44

Er loopt een discussie over deze verklaring en in de media worden ook namen genoemd van degenen die dit hebben ondertekend. Enkelen hebben besloten om na het tumult hun naam te laten verwijderen. De verklaring is offline gegaan na alle commotie. Echter om er goed over te kunnen discussiëren is het belangrijk dat de inhoud meegenomen kan worden. Er gaat een slotje op dit stuk. Op het forum is de discussie goed te vinden en daar kan een bijdrage worden geleverd.

NASHVILLEVERKLARING
Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit
“Weet dat de HEERE God is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –…”
Psalm 100:3
VOORWOORD
Bijbelgetrouwe christenen ervaren dat zij leven in een historische overgangssituatie. Terwijl de westerse
cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden, is zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe
invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn. Over het geheel genomen ziet de geest van onze eeuw
niet langer de schoonheid van Gods bedoeling met het mensenleven en verblijdt zij zich daar ook niet meer in.
Menigeen ontkent dat God mensen heeft geschapen tot Zijn eer en dat Zijn goede doeleinden voor ons ook
betrekking hebben op ons persoonlijke en lichamelijke ontwerp als mannelijk en vrouwelijk. Het is inmiddels
gemeengoed ervan uit te gaan dat het menselijke zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk geen deel vormt van
Gods mooie plan, maar dat deze veeleer een uiting is van iemands eigen autonome voorkeur. Op deze wijze
wordt de weg tot volle en blijvende vreugde middels Gods goede ontwerp voor Zijn schepselen vervangen door
het pad van kortzichtige alternatieven die vroeg of laat het menselijk leven ruïneren en God onteren.
Deze seculiere geest van onze eeuw brengt een grote uitdaging mee voor de christelijke kerk. Zal de kerk van
de Heere Jezus Christus haar Bijbelse overtuiging, duidelijkheid en moed verliezen en opgaan in de tijdgeest?
Of zal zij vasthouden aan het Woord van het leven, moed putten bij Jezus vandaan en zonder schaamte Zijn
weg verkondigen als de weg des levens? Zal ze, dwars tegen de cultuur in, haar heldere getuigenis bewaren en
dit getuigenis doen horen aan een wereld die langs een hellend vlak op weg lijkt naar de ondergang?
Wij zijn ervan overtuigd dat getrouw-zijn in onze generatie inhoudt dat we opnieuw getuigenis geven aan het
ware verhaal van de wereld en onze plaats daarin – in het bijzonder als het gaat over man-zijn en vrouw-zijn.
Gods Woord leert ons dat er maar één God is, de enige Schepper en Heere van allen. Hem alleen is ieder mens
oprechte dankbaarheid, hartelijke lofprijzing en volkomen toewijding verschuldigd. Dit is de weg waarin niet
alleen God wordt verheerlijkt maar waarin we ook het rechte zicht op onszelf zullen hebben. Wanneer we onze
Schepper vergeten, vergeten we ook wie we zelf zijn, want Hij heeft ons voor Zichzelf gemaakt. En we kunnen
onszelf niet waarlijk kennen zonder dat we Hem waarlijk kennen, Hem Die ons gemaakt heeft. Wij hebben
onszelf niet gemaakt. We zijn niet van onszelf. Ons ware zelfverstaan als mannelijke en vrouwelijke personen
is ons door God geschonken. Het is niet alleen dwaas maar ook hopeloos als we proberen onszelf te maken
tot iets waarvoor God ons niet heeft geschapen.
________________________________________
Page 2
Wij geloven dat Gods bedoeling voor Zijn schepping, alsook de weg der zaligheid die Hij heeft uitgedacht, ertoe
dienstbaar zijn om Hem de grootste eer te geven en ons het grootste goed. Gods heilzame plan zorgt ervoor
dat wij de grootste vrijheid ontvangen. Jezus heeft gezegd dat Hij is gekomen opdat wij het leven mogen
hebben en dat in overvloedige mate. Hij is op ons behoud gericht en niet op ons verderf. Het is om die reden
dat wij de volgende betuigingen en ontkenningen aanbieden, in de hoop dat wij hiermee de kerk van Christus
dienen en hiermee openlijk getuigenis afleggen van de goede doeleinden die God heeft met de menselijke
seksualiteit en die Hij in Zijn Woord heeft geopenbaard.
ARTIKEL 1
WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en
één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het
huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.
WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze
relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten
voor God.
ARTIKEL 2
WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en
reinheid en trouw binnen het huwelijk.
WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele
gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele
onreinheid.
ARTIKEL 3
WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als
personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend.
WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in
waardigheid of waarde.
ARTIKEL 4
WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling
met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens.
WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke
tragiek die moet worden overwonnen.
ARTIKEL 5
WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal
onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.
WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen
het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen.
ARTIKEL 6
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling
evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze
Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot
________________________________________
Page 3
zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun
biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.
WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk
maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.
ARTIKEL 7
WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige
bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.
WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf
bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.
ARTIKEL 8
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een
rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer
zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.
WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van
Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.
ARTIKEL 9
WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het
huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als
homoseksuele onreinheid.
WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag
rechtvaardigt.
ARTIKEL 10
WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie
deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en
van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn
WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale
zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.
ARTIKEL 11
WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar
spreken als mannelijk of vrouwelijk.
WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die
Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.
ARTIKEL 12
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en
dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te
leven op een wijze die de Heere waardig is.
WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of
onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in
heiliging te leven.
________________________________________
Page 4
ARTIKEL 13
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-
zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God
ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te
aanvaarden.
WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in
overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.
ARTIKEL 14
WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door
Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich
bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.
WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn
bereik is.
SCHRIFTGEDEELTEN
De volgende Schriftgedeelten in de Bijbel kunt u erop na lezen: Gen. 1:26-28; 2:15-25; 3:1-24; Ex. 20:14; 20:17;
Lev. 18:22; 20:13; Deut. 5:18, 21; 22:5; Richt. 19:22; 2 Sam. 11:1-12:15; Job 31:1; Ps. 51:1-19; Spr. 5:1-23; 6:20-
35; 7:1-27; Jes. 59:1; Mal. 2:14; Matt. 5:27–30; 19:4-6, 8-9, 12; Hand. 15:20, 29; Rom. 1:26–27; 1:32; 1 Kor.
6:9–11, 18-20; 7:1-7; 2 Kor. 5:17; Gal. 5:24; Ef. 4:15, 20–24; 5:31–32; Kol. 3:5; 1 Thess. 4:3-8; 1 Tim. 1:9–10, 15;
2 Tim. 2:22; Titus 2:11-12; Heb. 13:4; Jak. 1:14–15; 1 Pet. 2:11; Judas 7. Deze Schriftgedeelten maken geen
deel uit van het originele document, maar zijn later als referentie toegevoegd.
NASCHRIFT
Met de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring willen wij onverkort belijden wat Gods Woord ons
verklaart en onverkort ontkennen wat tegen Gods Woord in gaat. Tegelijk voelen wij ons gedrongen de
verklaring van een naschrift te voorzien, gericht op de pastorale praktijk.
Juist in het licht van deze principiële stellingname past ons belijdenis van schuld. Als christenen in Nederland
hebben wij in dezen niet altijd duidelijk en publiek, en zeker niet met één mond gesproken, en zijn daarom
mede-oorzaak van de verwarring in de samenleving. Ook hebben wij onze principes niet altijd met het
voorbeeld van ons leven versierd. Christelijke huwelijken toonden dikwijls niet het beeld van de manier waarop
Christus omgaat met Zijn ruid. Kerkelijk leidinggevenden zijn soms helaas mede-verantwoordelijk geweest
voor de praktijk of het toedekken van (seksueel) misbruik. Principiële stellingnames hebben niet zelden
geresulteerd in machtsmisbruik jegens hen die een homoseksuele gerichtheid kennen. De pastorale zorg naar
deze gemeenteleden in nood is te vaak onder de maat geweest.
Dit geeft ons een des te grotere verantwoordelijkheid voor pastorale nabijheid en zorg. Wij hebben de mond
van een profeet nodig, maar ook het hart van een herder. Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid
herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige
plaats te hebben. Niemand kan zich immers laten voorstaan op iets goeds van zichzelf, maar allen moeten
leven van genade. Ieders hart kent van nature een zondige gerichtheid en ieder mens kent zondige verlangens,
die zich ook op seksueel gebied uiten. Strijden tegen de zonde betekent daarom altijd zelfverloochening. Dat is
een gave van Gods genade. Ten diepste is ze slechts mogelijk vanuit Christus en door de Heilige Geest. Jezus
Christus is gekomen niet om rechtvaardigen maar om zondaren te roepen tot bekering en hen zalig te maken.
Dat bepaalt het christenleven. Hierin wordt beleefd, dat onze identiteit niet ligt in onze seksualiteit, maar
________________________________________
Page 5
in onze verhouding tot Christus. Dit in de wetenschap dat hier op aarde het leven naar Gods Woord en
in gemeenschap met Hem de grootste vreugde geeft, maar ook dat dit altijd ten dele zal zijn. De volle
overwinning over onze zondige oude natuur is weggelegd voor straks, als alle ware gelovigen eeuwig met
Christus zullen zijn. Dan zijn zij met lichaam en ziel geheel aan Hem gewijd en zal Hij zijn alles en in allen.
DE EERSTE ONDERTEKENAARS
Ds. G.J. van Aalst
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J. den Admirant
prediker, schrijver en directeur van de Uitgeverij
Jeruzalem of Rome
Dr. H.J. Agteresch
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. G.J. van Asperen
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Joh. van Asselt
Pastoraal werker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. W. van Benthem
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
A.C. Baan MA
Evangelist, directeur St. Heart Cry en Bijbelschool
Filadelfia
Ds. G.J. Baan
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J.W. Baan
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
M. Baan
Initiatiefnemer Geloofstoerusting.nl
D. Baarssen
Voorganger en pastoraal werker Hersteld Hervormde
Kerk
E.J. Bakker
Prediker en leider Christengemeinde Nordhorn
Ds. T.A. Bakker
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.M. Batteau
Emeritus-predikant Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt)
J. van Beek
Directeur Stichting Hebron Missie & Platform Hart
voor het gezin
C.B. Beekhuizen
Zendeling en directeur Stichting Adullam
Ds. G.J. Blankers
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Bloemendal
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
F. Boekhoff
Directeur Het Zoeklicht
Ds. A. den Boer
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C. den Boer
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
(hervormd)
Ds. C.P. de Boer
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. den Boer
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. K. den Boer
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
________________________________________
Page 6
Ds. J.P. Boiten
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Kand. J.W. Bonenberg
Pastoraal werker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.H. Bonhof
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken & ICF
H. Bor
Lerend ouderling Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C. Bos
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. D. Bos
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. Bos
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. L. Blok
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M. Blok
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. R.C. Boogaard
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
A. Bolier
Ouderling Gereformeerde Gemeente in Nederland
Ds. O. Bottenbley
Voorganger vrije baptisten
Ds. J.C. Breugem
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. D. Breure
Predikant Protestantse Kerk in Nederland (hervormd)
Ds. J.J. ten Brinke
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Ds. A.J. Britstra
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
B. Bloem
Spreker en zendeling
Dr. G.A. van den Brink
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. de Bruin
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Jac. T. Brunt
Evangelist en Bijbelleraar
Ds. D.J. Budding
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
(hervormd)
Ds. H. Buitink
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. den Butter
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
J. Diepeveen
Oud-ouderling Gereformeerde Gemeenten &
maatschappelijk werker
Mr. D.J.H. van Dijk
Lid van de Eerste Kamer voor de SGP
G.J. Dolk
Evangelisch voorganger
Ds. N.A. Donselaar
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Driessen
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A.H. Driest
Emeritus-predikant Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt)
Mr. E. van Duijn
Pastoraal medewerker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. van Eckeveld
Predikant Gereformeerde Gemeenten
________________________________________
Page 7
Ds. A.A. Egas
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Dr. B. van Egmond
Predikant Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Ds. J.A. van den Ende
Predikant Vrij Evangelische Gemeenten
W. Evers
Prediker en Bijbelleraar
Ds. M.G. Ezinga
Predikant baptisten
Ir. K. Fieggen
Bioloog, bijbelleraar en lid van de redactieraad van
Focus op de Bijbel
Drs. ing. D.H.J. Folkers
Voorganger Hersteld Hervormde Kerk
J.J. Frinsel jr.
Publicist en zendingswerker (st. WEC International)
A.P. Geelhoed
Bijbelleraar, baptist, beheerder toetsalles.nl
D. van Genderen
Columnist, publicist en spreker
W.J. van Gent
Kandidaat Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. A. Geuze
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. C. Gielen
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
A.B. Goedhart
Oud-directeur protestants christelijke basisschool,
kerkhistoricus en publicist
Dr. M. Golverdingen
Emeritus predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M. Goudriaan
Emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in
Nederland (hervormd)
Ds. L. Groenenberg
Em. Pred. de Hersteld Hervormde Kerk
Ds. K. Groeneveld
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. G. van de Groep
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. A. de Groot
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. C.A.E. Groot
Emeritus-predikant, Bijbelleraar en musicus
Drs. P. Guijt
Redactielid Promise Magazine
Ds. A.J. Gunst
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. K. Hak
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. C. Harinck
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. L.D.A. Hartevelt
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. W.F. ’t Hart
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
A. Haverkamp
Evangelisch voorganger
G.W. Hoddenbagh
Evangelist
Ds. J. Hoefnagel
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
________________________________________
Page 8
Ds. A. Hoekman
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Prof. em. dr. W.J. op ’t Hof
Oud-hoogleraar VU & oud-docent Seminarie Hersteld
Herv. Kerk
Ds. H. Hofman
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A.T. Huijser
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A. de Jager
Emeritus-predikant, Gereformeerde Kerken Nederland
L.J. Janse
Staflid Bijbelschool Gospel for Europe
Dr. A. Jansen
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
R.J. Jansen MA
Prediker en Bijbelleraar
R. de Jong
Proponent Christelijke Gereformeerde Kerken
Dr. P. de Jong
Wetenschapper, secretaris opleiding & vorming
Hersteld Hervormde Kerk
Ds. L.M. Jongejan
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Dr. L.J. Joosse
Predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Ds. M. Joosse
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J.J. Joppe
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Dr. J. van de Kamp
Docent seminarium Hersteld Hervormde Kerk
Ds. R. van de Kamp
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. W.J. Karels
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M . Karens
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. G. Kater
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. M.A. Kempeneers
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J.M.J. Kieviet
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Dr. M. Klaassen
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Ds. J.M. Kleppe
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M. van Kooten
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Dr. R. van Kooten
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Drs. I.A. Kole
Oud-ouderling Gereformeerde Gemeenten, secretaris
bestuur HSV
Ds. T.J. Korten
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. J. Koppelaar
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Kos
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. R. Kok
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
________________________________________
Page 9
Ds. W. Kok
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. N.P.J. Kleiberg
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P.C.H. Kleinbloesem
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. W. van Klinken
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Drs. W. de Kloe
Ouderling Hersteld Hervormde Kerk, lid van CvB van
Driestar College
Ds. J.A. Kloosterman
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds K. ten Klooster
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. de Kok
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Drs. W.J. Korving
Evangelist Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. van der Kraan
Emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in
Nederland
Ds. B. Labee
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. S.T. Lagendijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. de Lange
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. H. Lassche
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Lohuis
Predikant Protestantse Kerk in Nederland (hervormd)
Ds. O. Lohuis
Predikant baptisten
Ds. H.J. van Marle
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
J.W. van Meerten
Medewerker Logos Instituut
Ds. C.J. Meeuse
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J. van Meggelen
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Meuleman MA
Zendingspredikant namens de Hersteld Hervormde
Kerk in Suriname
A.S. Middelkoop
Senior-jeugdwerkadviseur Hersteld Hervormde Kerk
Ds. G. van Manen
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. P. Molenaar
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
(hervormd)
Ds. A.P. Muilwijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. M.W. Muilwijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. F. Mulder
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. R.W. Mulder
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Muller
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. Theo Niemeijer
Predikant Baptistengemeente
________________________________________
Page 10
Dr. A. van Nieuw Amerongen
Prof. emeritus en oud-ouderling Hersteld Hervormde
Kerk
Dhr. K. Noordegraaf
Pastoraal medewerker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Nugter
Prediker en Bijbelleraar
Ph. Nunn
Zendeling en oudste Vergadering van gelovigen
Ds. C.L. Onderdelinden
Predikant Vrije Oud Gereformeerde Gemeente
Ds. R.J. Oomen
Emeritus-zendingspredikant Hersteld Hervormde
Kerk
Ds. J.C. den Ouden
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. N. den Ouden
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. den Ouden
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Prof. dr. M.J. Paul
Docent en hoogleraar OT
Ds. D.C. de Pater
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. H. Peet
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
M. Penning
Staflid Bijbelschool Gospel for Europe
Ds. H. Polinder
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. G.J. Post
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken.
Ds. Joh. Post
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
K. Postma
Predikant Baptisten (Friesland)
Ds. G.R. Procee
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Drs. J.C. Pronk
Kandidaat Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. Th. Pronk
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. M. van Reenen
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Miel de Rechter
Predikant baptisten Limburg
Th.van Reijn MA
Gemeente stichtend voorganger Limburg
Ds. P. Roos
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
D. Rosbergen
Pastoraal werker Gereformeerde Gemeenten
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A.J.T. Ruis
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. L. Schaafsma
Predikant/zendeling Protestantse Kerk in Nederland
Ds. A.J. Schalkoort
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Schreuder
Predikant Gereformeerde Gemeenten
________________________________________
Page 11
Ds. J. Schipper
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M.H. Schot
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M.C. Schreur
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Ds. A. Schultink
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Prof. dr. P.A. Siebesma
Docent Hebreeuws
Ds. W. Silfhout
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A. Simons
Predikant Protestantse Kerk in Nederland (hervormd)
Ds. M. van Sligtenhorst
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Dr. C.A. van der Sluijs
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
(hervormd)
Ds. M. van der Sluys
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C. Sonnevelt
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Dr. B.J. Spruyt, columnist
Publicist, docent Hogeschool de Driestar &
seminarium HHS
Mr. C.G. van der Staaij
Lid Tweede Kamer voor SGP
Dr. J. M. Strengholt
Anglicaans priester
L. van der Tang
Ouderling Gereformeerde Gemeenten in Nederland,
ondernemer, columnist
Ds. O.M. van der Tang
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. M.C. Tanis
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds J.G. van Tilburg
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. B.L.P. Tramper
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. L. Treur
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. D.W. Tuinier
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A.C. Uitslag
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
L.J. van Valen
Kerkhistoricus
Dr. J.W. Veltkamp
Krijgsmachtpredikant namens de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt)
Ds. K. van Velzen
Voorganger evangelische gemeente
Ds. P. Verhaar
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. Vernooij
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ch. Verwoerd
Christelijke zanger en liedjesschrijver
Ds. W. Visscher
Predikant Gereformeerde Gemeenten
________________________________________
Page 12
Ir. B. Visser
Diaken Hersteld Hervormde Kerk, adviseur, interim-
manager, mediator
Ds. R. Visser
Predikant Gereformeerde Kerken Nederland
Dr. M. Visser
Mission Director Global Rize
Prof. dr. W. van Vlastuin
Hoogleraar VU en rector seminarium HHS.
Ds. A. van Voorden
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. A. Voorwinden
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C.G. Vreugdenhil
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Prof. dr. M.J. de Vries
Docent filosofie & bestuurslid Ger. Bond Protestantse
Kerk in NL
Dr. P. de Vries
Docent aan de VU en seminarie Hersteld Hervormde
Kerk
Prof. dr. W. de Vries
Ouderling & lid Commissie Opleiding Hersteld
Hervormde Kerk
A.M. Vroegop
Initiatiefnemer Geloofstoerusting.nl
Ds. A.K. Wallet
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. N. van der Want
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A.A.F. van de Weg
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. H. Westerhout
Predikant Protestantse Kerk in Nederland (hervormd)
Ds. C. Westerink
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. Westerink
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J.A. Weststrate
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. A. van Wijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. G. van Wijk
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. M.K. de Wilde
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. H. van Zetten
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Drs. C.N. van der Ziel
Bijbelvertaler, missioloog, publicist
Ds. H. van der Ziel
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.B. Zippro
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ch. H. Zondag
Voorganger (Vrij) Evangelische Gemeenten
Dr. W.A. Zondag
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Prof. dr. B.A. Zuiddam
Theoloog en classicus
Ds. A. van der Zwan
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. H. Zweistra
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Is de leegte niet een weldaad, geeft stilte niet veel rust, waarom moet onder leiding van dominees, goeroes, therapeuten en anderen alles kapot gezingeeft worden?

Gesloten